سامانه مدیریت نشریات علمی (JIWEE) - واژه نامه اختصاصی