سامانه مدیریت نشریات علمی (JIWEE) - اهداف و چشم انداز